ระดับน้ำรายวัน  เวลา 6.00 น.

หมายเหตุ: ค่าปริมาณน้ำ

-สถานีที่ไม่มีการสำรวจปริมาณน้ำ
*ระดับน้ำแห้ง/ระดับน้ำไม่ไหล
**อิทธิพลจากน้ำทะเลหนุน
***อิทธิพลจากฝาย/เขื่อนควบคุม
ความจุลำน้ำ ปริมาณน้ำ < 80% 80% >= ปริมาณน้ำ <= 100% ปริมาณน้ำ > 100%

หมายเหตุ: สถานี