ระดับน้ำรายชั่วโมง   

หมายเหตุ: ค่าปริมาณน้ำ
-สถานีที่ไม่มีการสำรวจปริมาณน้ำ
*ระดับน้ำแห้ง/ระดับน้ำไม่ไหล
**อิทธิพลจากน้ำทะเลหนุน
***อิทธิพลจากฝาย/เขื่อนควบคุม