ระดับน้ำรายวัน  เวลา 6.00 น.

หมายเหตุ: ค่าปริมาณน้ำ
*ระดับน้ำแห้ง/ระดับน้ำไม่ไหล
**อิทธิพลจากน้ำทะเลหนุน
***อิทธิพลจากฝาย/เขื่อนควบคุม